Værdier og pædagogiske principper
 
 
 
 
 
LÆREPLANER
FOR
KNEJSTED BØRNEHAVE
2015/2016
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pædagogiske værdier.
 
I børnehaven vægter vi tryghed, omsorg og hjemlig hygge, hvor barnet er i centrum og møder glade voksne. Vi skaber muligheder for udvikling/læring ved at møde barnet på det aldersvarende udviklingstrin.
Vi tager udgangspunkt i ICDP og arbejder ved anerkendelse og inkluderende pædagogik.
Vi respekterer børnenes forskelligheder og ser muligheder frem for begrænsninger. Vi arbejder med at styrke barnets selvværd og sociale relationer ved at møde barnet anerkendende og på barnets følelser. Vi anerkender barnet for det barnet kan, gør, vil og er.
Vi tager barnet alvorligt og udviser stor rummelighed ved at acceptere hvert enkelt barn og deres forskelligheder.
Vi ser på barnet som en helhed, som en del af familien, sociale relationer og samfundet som barnet er en del af.
Vi skaber en genkendelig hverdag, som giver de bedste muligheder for barnets nye læring
 
Vi forsøger at lære børnene (for os) de grundlæggende regler, som f.eks. Ikke at afbryde men vente på det bliver ens tur, sidde på stolen ved bordet mens vi spiser og vente på der bliver sagt værsgo og velbekomme.
 
Mål for personalet.
I børnehaven vil du møde voksne der er engageret i dit barn. Vi er positive, nærværende, lyttende og udviser stor forståelse for børns forskelligheder. Vi bruger en god portion humor i hverdagen, da det er vigtigt for os, at det er sjovt at gå på arbejde og det smitter af på børnene, så vi får glade børn. Vi udviser stor empati for det enkelte barn og vilje til at se barnets perspektiv og de bagvedliggende årsager til barnets reaktioner og handlinger.
 
Mål for forældresamarbejdet.
Vi bygger et godt forældresamarbejde op på gensidig respekt, åbenhed, omsorg, ærlighed og tillid. Der er tilknyttet en primær voksen til det enkelte barn som tager sig af de fastlagte samtaler, som 3 mdrs. samtaler, førskolesamtaler eller hvis der opstår et behov. Det er ligeledes vigtigt for os at have tid til en snak i dagligdagen ved aflevering og afhentning af barnet.
Det er vigtigt for os at vide, hvis der er ting i barnets omgivelser som påvirker barnet, så vi som personale kan hjælpe og støtte barnet i de forskellige situationer. At forældrene i Knejsted kan få den hjælp og støtte de har brug for og vi bestræber os på at møde forældrenes ønsker i det omfang det er muligt, dog med fælles regler men indivuelle grænser. Og vi tager hurtig kontakt til forældrene ved ændring af adfærd hos barnet, vi har som fagperson pligt til at underrette hvis et barnets tarv er truet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pædagogiske fokusområde.
 
 
Vi sætter ekstra fokus på kroppen og bevægelse.
 
Kroppen og bevægelse hænger meget sammen med motorik og koncentration.
Vi bruger naturen som inspiration og benytte os af nærområdets natur.
Vi vil bestræbe os på at styrke barnets motoriske færdigheder. At børnene får fornemmelse for egen krop og kroppens signaler
 
3 grundlæggende kompentance områder
§         Vi vil tænke krop og bevægelse ind i vores ugeplan
§         Vi vil skabe læringsmiljøer der indrager kroppen og bevægelser
§         Vi vil styrke barnets motoriske færdigheder og forståelse af kroppen og kroppens sanser
 
Se vores bilag om tema.
 
 
Læringsforståelse.
Hvad er læring?
Vi lærer alle livet igennem. Hver dag lærer vi noget nyt. Vi lærer alene eller i samspil med andre mennesker. For at læringsmiljøet er optimalt, skal forskellige forhold være i orden. Først og fremmest skal man føle sig tryg. Læringsrummet skal til gode se alle. Der skal være mulighed for fordybelse og undren. Det fysiske læringsrum skal sætte rammer for læring.
 
 
 
Læring i børnehaven.
Vores udgangspunkt i børnehaven er, at børn kan alting, hvis de bliver stimuleret på det udviklings lærestadie de er på. Vi mener at børn lærer i samspil med den voksne, men også samspillet med kammeraterne.
Det er den voksne der sætter læringsrummet for barnet ved, at inspirer, anerkende og tage udgangspunkt i barnet. Det er vigtigt for os, at skabe en læringsproces som tager udgangspunkt i barnets nysgerrighed, undren og det de er optaget af. I læringsprocessen skal der være tid til refleksioner og derfor kan temaet gemmes væk nogle dage, for derefter genoptages. Vi skaber læringsrummet, hvor fordybelse giver mulighed for læring. Vi sætter ord på og fremmer barnets personlige udvikling ved, at være engageret, positiv og anerkendende. Vi giver stor mulighed for læring i samspillet med den voksne, vi sætter relationer og legen højt. Vi vægter det spontane i dagligdagen. Vi giver plads til, at barnet kan vælge at lege alene eller i små eller store grupper. Vi vægter kammeratskabet højt og understøtter dette så det kan videreudvikles. Vi arbejder inkluderende i små læringsmiljøer.
 
 
Hvad er en pædagogisk læreplan?
 
 
Ifølge service loven skal alle institutioner udarbejde en pædagogisk læreplan.
 
Følgende 8 punkter indgår i læreplanen:
 
 •  Barnets alsidige personlige udvikling.
 •  Sociale kompetencer.
 •  Sprog.
 •  Krop og bevægelse.
 •  Naturen og naturfænomener.
 •  Kulturelle udtryksformer og værdier.
 •  Udsatte Børn og børn med særlige behov/udsatte
 •  Børnemiljøvurdering.
 
 
Hvad forstår vi ved en pædagogisk læreplan?
 
▪ At der er beskrevet vores pædagogiske fokus områder
▪ At de 8 punkter er beskrevet i forhold til vores normer og værdier samt mål
▪ At vores pædagogiske holdninger også er beskrevet så vi tager hensyn til udsatte
   børn og børn med særlige behov.
      
Dokumentation:
 
▪  Billeder
▪  Video
▪   Fernisering
▪    Skuespil
▪    Digital fotoramme
▪    Ugesedler
▪    Tras
▪    Dansk udviklingsbeskrivelse
▪    Tema
§         Dagbøger
 
Som supplement til disse læreplaner, har vi valgt at lave tema-læreplaner.
 
 
 
Barnets alsidige personlige udvikling.
 
Vores mål: Give børnene muligheder for at støtte dem i deres udvikling af deres personlige begrænsninger og styrker frem mod at være selvstændig, selvhjulpen og kan indgå i et fællesskab.
 
Alsidig personlig udvikling opnås bla. ved at:
 • Ved at anerkende barnets følelser.
 • At anerkende og give det enkelte barn ros for det barnet kan, vil, gør og er.
 • Skabe en genkendelig hverdag
 • At møde barnet på det udviklingstrin det er og stille krav ud fra dette.
 • Anerkende barnets personlige grænser.
 • At barnet kan udvise følelser og udtrykke sig sprogligt
 • Nærværende, engageret, lyttende og aktive voksne.
 • Vente på tur og lære at være i centrum
 • Lære barnet at sige til og fra
 • Trin for Trin
 • At barnet føler sig som en del af gruppen.
 
Succes kriterier: Glade for at komme i børnehaven og er interesseret og deltager aktivt i aktiviteterne. At være centrum i en stor gruppe. Spørge ind til ting og er nysgerrige. At børn henter hjælp og kontakte de voksne. At være omsorgsfuld og sige til og fra. Sætte sig ud over egne behov og ønsker og udvise empati.
 
Vi vil bestræbe os på at tage udgangspunkt i det enkelte barn sindsstilstand og anerkende deres følelser samt give dem plads og rum og se deres forskellige behov. Vi roser barnet meget og er gode til at fortælle dem når de har gjort noget godt eller tillært sig nye færdigheder.
 
Det betyder i praksis for børn med særlig behov:
 
§         Små læringsrum
§         Ro og forusiglighed
§         Barnets resurser
§         Omsorg og nærvær
 
Sociale kompetencer.
 
Vores mål: At alle børn har positive lege relationer.
 
Sociale kompetencer opnås bla. ved at:
 
·        Lære barnet at vise hensyn og hjælpe
·        Mobning accepteres ikke
·        Voksne der guider ved konfliktløsning
·        Lære barnet empati
·        Lad barnet fortolke andre børn sprogligt udtryk og kropssprog ved f.eks. konflikter
·        Lære barnet at sige til/fra
·        Skabe rammer til venskaber
·        Lære barnet at være lyttende og vise omsorg
·        Respektere hinandens grænser
·        At de voksne er gode rollemodeller
·        Trin for trin
·        At lære barnet at samarbejde
 
Succes kriterier: Vi voksne skaber rammerne og ideerne og er deltagende i lege relationer og sørger for at alle føler sig som en del af fællesskabet. Vi bruger relationsskema og sociogrammer.
 
Vi vil bestræbe os på at guide barnet i legerelationer, vise barnet på en hensigtsmæssig måde hvordan man siger til/fra overfor hinanden. Vi vil lære dem at vise omsorg og hensyn ved at de voksne er gode rollemodeller.
 
Det betyder i praksis for børn med særlig behov:
 
§         Målrettet træning af sociale kompetencer
§         At barnet mødes inkluderende med åbenhed og respekt.
§         Gentagelse af sociale færdigheder
§         At skabe rum for venskaber.
 
 
 
 
Sprog.
 
Vores mål: At udvikle barnets ordforråd og turde lege med sproget.
 
Sproget udvikles bla. ved at:
 
 • Sang, rim og remser
 • Taler meget med børnene og sætter ord på alt
 • Dialogisk læsning
 • Tras og handleplaner
 • Være lyttende og give barnet tid til at udtrykke sig
 • Samarbejde med talepædagog
 • Bevægelse
 • Trin for trin
 • Førskole opgaver
 • At skabe rum til fordybelse og samtale
 • Bruge computer med læringsspil
 
Succes kriterier: Turde at bruge sproget i den daglige kontakt og udtrykke sine tanker og følelser. De øver sig i rim, remser og vrøvleord uopfordret. Genfortæller det læste og inddrage det i legen, og at de med deres viden og nysgerrighed kan drage paralleller til hverdagen.
 
Vi vil bestræbe os på at barnet få et alderssvarende sprog og en god sprogforståelse. Vi vil støtte barnet i samtalen og skabe tid til fordybelse. Vi deler os ofte i små sproggrupper og skaber grobund for barnets sproglige udvikling og læring.
 
Det betyder i praksis for børn med særlig behov:
 
§         At vi er tydelige både verbalt og nonverbalt i vores kommunikation
§         At viesueller daglige gøremål.
§         Målrettet sproglig træning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krop og bevægelse.
 
Vores mål: At barnet deltager i bevægelse lege og bliver fortrolighed med kroppen
 
Kropsbevidsthed og motorik opnås bla. ved at:
 
 • Udeliv
 • Ture ud af huset
 • Sang, bevægelse og leg med sproget
 • Legeplads
 • Gøre brug af alle sanser
 • Er bevidste om kosten
 • Dagligdags færdigheder f.eks. lave mad, rydde af feje mm.
 
Succes kriterier: Selv at tilbyde deres hjælp ved de daglige gøremål, selv tager initiativ, bruge sange, rim og remser i hverdagen. Udfordrer sig selv på legepladsen. Udvise glæde ved udelivet. Være udforskende og kende sin krops begrænsninger. Kende forskel på sundt og usundt, og hvad det gør ved kroppen. Være motiveret for at smage, føle, dufte og røre.
 
Vi vil bestræbe os på at komme ud hver dag. Vi vil benytte vores natur legeplads hvor barnet har mulighed for at udvikle sig motorisk. Vi har på vores legeplades mange sansmæssige muligheder ved bålsted, dyr, træer, køkkenhave og mudderhuller. Vi er på ture ud af huset og bruger nærområdet.
 
Det betyder i praksis for børn med særlig behov:
 
§         Særlig fokus på at stimulere alle barnets sanser
§         At de kropslige aktiviteter er tilpasset barnet
 
 
 
 
 
Natur og naturfænomener.
 
Vores mål: At udvikle det enkelte barns kendskab til naturen og glæden ved naturen.
 
Kendskab og glæde ved naturen opnås bla. ved at:
 
 • Ture i skoven
 • Leg på legepladsen
 • Bålsted
 • Undersøge og udforske naturen
 • Kendskab til årstiderne
 • At børn udvikler respekt og forståelse for naturen
 • Udeliv
 • Fra jord til bord
 • Fisketure
 • Lytte, samtale og fortælle
 • Fagbøger
 
Succes kriterier: Finde materialer i naturen, som kan benyttes til aktiviteter, børn behandler naturen med respekt. Børn er interesseret og nysgerrig i naturen. Børnene får kendskab til de forskellige afgrøder og frugter i naturen. Og at de er videbegærlige.
 
Vi vil bestræbe os på at give barnet et kendskab til naturen og vise barnet naturens forskellige muligheder ved at tage på ture ud af huset. Da vores institution ligger på landet giver det os mulighed for at have mange ”gamle” traditioner som f. eks at sylte rødbeder, grave kartofler op, følge markenes forvandling frem til at kornet skal høstes.
 
Det betyder i praksis for børn med særlig behov:
 
§         At skabe en relation om et fælles tredje.
§         Særlig tilrettelagt aktiviteter om sanser.
 
 
 
 
 
 
 
Kulturelle udtryksformer.
 
Vores mål: At udvikle det enkelte barns kendskab til institutionens traditioner og     kulturelle udtryksformer.
 
Kendskab til traditioner og kulturelle udtryksformer opnås bla. ved at:
·        Højtider
·        Institutionens traditioner
·        Kreative udfoldelser klippe klistrer mm.
·        Give børn mulighed for at opleve teater, danseforestillinger, koncerter, udstillinger og museumer
·        Overnatning (førskolegruppen)
·        Hygge/bygge dag
·        Bogbussen/biblotek
·        Sommertur/juletur
·        Højtlæsning,
·        Større ordforråd og viden
 
Succes kriterier: Når børnene selv laver forestillinger, og optræder. Stor fremmøde til arrangementer. Glæde ved kulturelle oplevelser.
 
Vi vil bestræbe os på at barnet kender de danske traditioner. Vi holder fødselsdag, jul, går i kirke til jul, fastelavnsfest og fejre påske. Vi har et tæt forældresamarbejde og afholder jævnligt forældrekaffe. Derudover har vi en hygge/byggedag , hvor børn og forældre kommer og hjælper med praktiske ting og er sammen som en familie. Vi slutter altid dagen af med fællesspisning.
 
Det betyder i praksis for børn med særlig behov:
 
§         At der er fokus på processen frem for produktet
§         Vi tilrettelægger processen/aktiviteten efter barnets resurser
 
 
 
 
Udsatte Børn og børn med særlig behov.
 
Alle institutioner i Randers kommune kan og skal modtage børn med særlig behov.
 
Et barn med særlig behov kan have vanskeligheder enten psykisk, fysisk, sprogligt eller socialt. Dette barn har brug for ekstra omsorg og støtte for at kunne udvikle sig.
Et udsat barn kan også være et barn med et akut problem som fx i forbindelse med en skilsmisse/dødsfald og dette barn kræver periodevis ekstra omsorg og støtte. I de tilfælde hvor vores kompetencer ikke rækker henter vi hjælp udefra. Det er vigtigt for os at vi er opmærksomme på at alle børn udvikler sig forskelligt og i forskelligt tempo.
 
Forældre inddragelse:
 
Vi forventer at forældrene deltager aktivt i samarbejdet, og at de bakker op om de pædagogiske tiltag og de fælles mål.
 
Ved at personalet iagttager barnet i dagligdagen bliver vi opmærksomme på, hvis et barn ikke følger den normale udvikling, og vi må sætte ekstra ressourcer ind.   Vi flytter fokus til det der virker. I Knejsted kan man forvente at børn med særlige behov kan tilbydes.
 
§         Blive en del af fællesskabet
§         Støtte og guidning
§         Møde voksne der har interesse/kompentancer i at arbejde med børn med særlige behov
§         En hverdag der er præget af genkendelighed og forudsigelighed.
§         Særlige læringsmiljø og rum
§         Der bliver udarbejdet en handleplan som dokumentation.
§         Forvente at forældre bliver inddraget.
§         De daglige gøremål bliver visualiseret.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knejsted Fritidshjem & Børnehave. Borgergade 2 Knejsted. 8970 Havndal. Tlf. 86476455